گیاهپزشکی

معرفی دو بیماری ویروسی در سیب

ویروس کتابی تنه وشاخه سیب

بیماری ویروسی کتابی ویاپیچیدگی تنه وشاخه های سیب درکشورهای مختلف ازجمله ایران گزارش شده است.این بیماری قبلادراطراف تهران،کرج،شیراز،اصفهان ومازندران دیده شدوتوسط نگارنده نیزدرلرستان،کلاردشت،چالوس ورامسرمشاهده گردیدواحتمالادرمناطق دیگرهم وجوددارد.

علایم بیماری

وجودفرورفتگی مختصرطولی یاپهن شدن خفیف تنه یاشاخه ازعلائم بیماری می باشد.فرورفتگی ممکن است بعداعمیق ترشودوساقه ویاشاخه حالت کتابی به خودبگیرد.حتی شاخه وتنه ممکن است پیچیدگی پیداکنند.شاخه های درختان بیمارشکننده می شوند.روی برگ ومیوه علایمی ظاهرنمی شود.

عامل بیماری

عامل بیماری نوعی ویروس است که توسط پیوندک منتقل می گردد.کمترین دوره کمون بعدازانتقال آن توسط پیوندک آلوده روی نهالهای سالم حدود8ماه است.دوره کمون ممکن است به حدود15سال هم برسد.این بیماری علاوه برسیب روی درختان گلابی،هلو،گردووزبان گنجشک نیزوجوددارد.

مبارزه

درعمل پیوندزنی باید به سلامت پیوندکهاکاملااطمینان حاصل نمود.درختان مبتلامعاجله نیستند.بنابرین بایدآنهارانشانه گذاری کردوسپس برای ریشه کنی آنهااقدام کرد.برای تهیه پیوندکهای سالم بایدازنهالهایی استفاده کردکه باکشت بذربه دست آمده باشند.

موزاییک سیب APPle mosaic                         

این بیماری انتشارجهانی دارد.درایران سال1334دراطراف شهریار،کرج روی سیب گلاب وشفیع آبادی دیده شدودرمشهدنیزخسارت بیماری قابل توجه است.منوچهری(1347)کاهش محصول سیب رادرکرج براثراین بیماری تا30درصدگزارش کرده است.

علایم بیماری

لکه های سبززردیاسفیدمایل به زردبه اشکال مختلف درمتن سبزبرگ ایجادمی شوند.همه برگهاویاحتی ممکن است تعدادمعدودی از برگهااین علایم رانشان دهند.بسته به نژادهای مختلف ویروس نوع علایم دربرگ متفاوت می باشد.ممکن است برگ درمحل لکه هاخشک شود.همچنین ممکن استرگبرگهاونسوج تحتانی آنهازردگردند.چنانچه خسارت شدیدباشدبرگهایی که دچاربافت مردگی(نکروتیک)شده باشندسوراخ شده،ریزش می کنند.میوه هامستقیماخسارت نمی بینندولی به علت صدمه به برگهاوضعف درخت ریزمی شوند.علایم موزاییک دربهارواوایل تابستان به وضوح دربرگهای بیماردیده می شوند.بابالارفتن دمای هوابرگهامعمولاعلایم موزاییک نشان نمی دهند.گاهی نوارهای سبززرد(کلروتیک)روی شاخه های جوان ظاهرمی گردد.ارقام سیب زرد(golden delicious)،جاناتان(jonathan)وغیره به این بیماری حساس هستند.گلابی وبه ویروس موزائیک سیب حساس نمی باشند.

عامل بیماری

ویروس موزاییک سیب ازنوع چندوجهی بهقطر29نانومتراست که ازطریق پیوندوبذرانتقال می یابدوهمچنین بامایه زنی مکانیکی به بوته خیار قابل انتقال است (1976،kegler).گیاهانی که درتابستان آلوده می شونددربهارسال بعدعلایم آلودگی رانشان می دهند.چنانچه نهال های سیب به مدت2تا3ساعت تحت دمای37درجه سانتی گرادنگهداری شوندویروس موجوددرآنهاغیرفعال می گردد(بهداد،1358).

مبارزه

بهترین راه کنترل تهیه پیوندک عاری ازویروس از پایه های سالم می باشد.

+   فرزاد سرداری ; ٢:۱۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٧ تیر ،۱۳٩٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir