گیاهپزشکی

بیماری غربالی درختان میوه

 

 

بیماری غربالی درختان میوه

   Shot hole or Coryneum Blight

 

تاریخچه و مناطق انتشار:

  
این بیماری اولین بار در سال 1842 در کشور فرانسه بوسیله
Leveille شناخته شده است امروزه در کلیه نقاط جهان از جمله در آمریکا شمالی و آمریکای جنوبی و اروپا و استرالیا و نیوزلاند و سایر نواحی جهان وجود داشته و خسارت زیادی وارد می نماید. (زمستان 1343)

در ایران اولین بار اسفندیاری در سال 1375 این بیماری را روی درختان میوه هسته دار در مازندران ، گیلان ، گرگان و آذربایجان گزارش نموده است . بیماری در اکثر مناطق کشور کم و بیش وجود دارد و تا کنون از شهرهای شیروان ،‌گنبد ، بجنورد ، قوچان ،‌ماکو ، خوی و نهبندان و بسیاری از شهرهای دیگر گزارش گردیده است . شدت بیماری در استان آذربایجان و بویژه در باغهای قدیمی زیاد ا ست (اشکان ،‌اسدی 1350، ارشاد 1356)  در ایران تا کنون این بیماری روی درختان زرد آلو ، گیلاس . آلبالو . گوجه ، هلو ، شلیل و بادام دیده شده است و خسارت عمده آن بیشتر متوجه درختان زرد آلو می باشد.

+   فرزاد سرداری ; ۱:٥٩ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٥ شهریور ،۱۳٩٠

معرفی دو بیماری ویروسی در سیب

ویروس کتابی تنه وشاخه سیب

بیماری ویروسی کتابی ویاپیچیدگی تنه وشاخه های سیب درکشورهای مختلف ازجمله ایران گزارش شده است.این بیماری قبلادراطراف تهران،کرج،شیراز،اصفهان ومازندران دیده شدوتوسط نگارنده نیزدرلرستان،کلاردشت،چالوس ورامسرمشاهده گردیدواحتمالادرمناطق دیگرهم وجوددارد.

علایم بیماری

وجودفرورفتگی مختصرطولی یاپهن شدن خفیف تنه یاشاخه ازعلائم بیماری می باشد.فرورفتگی ممکن است بعداعمیق ترشودوساقه ویاشاخه حالت کتابی به خودبگیرد.حتی شاخه وتنه ممکن است پیچیدگی پیداکنند.شاخه های درختان بیمارشکننده می شوند.روی برگ ومیوه علایمی ظاهرنمی شود.

عامل بیماری

عامل بیماری نوعی ویروس است که توسط پیوندک منتقل می گردد.کمترین دوره کمون بعدازانتقال آن توسط پیوندک آلوده روی نهالهای سالم حدود8ماه است.دوره کمون ممکن است به حدود15سال هم برسد.این بیماری علاوه برسیب روی درختان گلابی،هلو،گردووزبان گنجشک نیزوجوددارد.

مبارزه

درعمل پیوندزنی باید به سلامت پیوندکهاکاملااطمینان حاصل نمود.درختان مبتلامعاجله نیستند.بنابرین بایدآنهارانشانه گذاری کردوسپس برای ریشه کنی آنهااقدام کرد.برای تهیه پیوندکهای سالم بایدازنهالهایی استفاده کردکه باکشت بذربه دست آمده باشند.

موزاییک سیب APPle mosaic                         

این بیماری انتشارجهانی دارد.درایران سال1334دراطراف شهریار،کرج روی سیب گلاب وشفیع آبادی دیده شدودرمشهدنیزخسارت بیماری قابل توجه است.منوچهری(1347)کاهش محصول سیب رادرکرج براثراین بیماری تا30درصدگزارش کرده است.

علایم بیماری

لکه های سبززردیاسفیدمایل به زردبه اشکال مختلف درمتن سبزبرگ ایجادمی شوند.همه برگهاویاحتی ممکن است تعدادمعدودی از برگهااین علایم رانشان دهند.بسته به نژادهای مختلف ویروس نوع علایم دربرگ متفاوت می باشد.ممکن است برگ درمحل لکه هاخشک شود.همچنین ممکن استرگبرگهاونسوج تحتانی آنهازردگردند.چنانچه خسارت شدیدباشدبرگهایی که دچاربافت مردگی(نکروتیک)شده باشندسوراخ شده،ریزش می کنند.میوه هامستقیماخسارت نمی بینندولی به علت صدمه به برگهاوضعف درخت ریزمی شوند.علایم موزاییک دربهارواوایل تابستان به وضوح دربرگهای بیماردیده می شوند.بابالارفتن دمای هوابرگهامعمولاعلایم موزاییک نشان نمی دهند.گاهی نوارهای سبززرد(کلروتیک)روی شاخه های جوان ظاهرمی گردد.ارقام سیب زرد(golden delicious)،جاناتان(jonathan)وغیره به این بیماری حساس هستند.گلابی وبه ویروس موزائیک سیب حساس نمی باشند.

عامل بیماری

ویروس موزاییک سیب ازنوع چندوجهی بهقطر29نانومتراست که ازطریق پیوندوبذرانتقال می یابدوهمچنین بامایه زنی مکانیکی به بوته خیار قابل انتقال است (1976،kegler).گیاهانی که درتابستان آلوده می شونددربهارسال بعدعلایم آلودگی رانشان می دهند.چنانچه نهال های سیب به مدت2تا3ساعت تحت دمای37درجه سانتی گرادنگهداری شوندویروس موجوددرآنهاغیرفعال می گردد(بهداد،1358).

مبارزه

بهترین راه کنترل تهیه پیوندک عاری ازویروس از پایه های سالم می باشد.

+   فرزاد سرداری ; ٢:۱۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٧ تیر ،۱۳٩٠

تعیین ترادف و خصوصیات مولکولی ویروس موزائیک ایرانی ذرت

امیر مساح1، کرامت اله ایزدپناه1، علیرضا افشاریفر1، استفان وینتر2 و علی آهون منش3

1-مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز 2-بخش ویروس شناسی گیاهی، برانشویگ، آلمان 3- دانشگاه صنعتی اصفهان

 

از روش واکنش زنجیره ای پلی مراز با آغازگرهای تصادفی  (random-PCR)و سپس اتصال قطعات تعیین ترادف شده جدا از هم از طریق طراحی آغازگرهای اختصاصی، برای تعیین ترادف ویروس موزائیک ایرانی ذرت (IMMV) استفاده شد. بدین ترتیب ترادف کامل ژن ها و نواحی بین ژنی و ترادف ناقص نواحی دو ناحیه ابتدائی  (trailer) و دنباله (leader) شامل 12381 نوکلئوتید بدست آمد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مطالعه نشان داد که IMMV شامل شش ژن بر روی رشته مکمل ویروسی می باشد. هر ژن از اولین متیونین تا کدون خاتمه بین دو ناحیه بین ژنی محاسبه شد. نقشه پیشنهادی ژنومی این ویروس بصورت                ¢ 5 l-N-P-3-M-G-L-t ¢3  می باشد. N، P، 3، M، G و L بترتیب ژن های نوکلئوکپسید، فسفوپروتئین، پروتئینی با نقش نامشخص، ماتریکس پروتئین، گلیکوپروتئین و ترانس کریپتاز می باشند. l و t بترتیب نواحی leader و trailer می باشند. ژن ها در ویروس موزائیک ایرانی ذرت بوسیله نواحی بین ژنی که بسیار حفاظت شده می باشند از یکدیگر جدا می شوند. ترادف استنتاجی(consensus) برای نواحی بین ژنی حفاظت شده بصورت¢5¢AAUUCUUUUUGGGUUU/G3 می باشد. همردیف سازی دوتائی و  چندتائی و تجزیه و تحلیل درخت فیلوژنتیک نشان داد که  ویروس موزائیک ایرانی ذرت در مقایسه با سایر رابدوویروس های گیاهی به ویروس موزائیک ذرت   (MMV)نزدیکتر است. نتایج حاصل از این تحقیق شامل تجزیه و تحلیل ترادف همسو با نتایج حاصل از کارهای قبلی شامل فقدان ارتباط سرولوژیکی بین  ویروس موزائیک ایرانی ذرت و ویروس موزائیک  ذرت، اختلاف در دامنه میزبانی، اختلاف در اندازه پروتئین ها، اختلاف در اندازه پیکره های ویروسی و داشتن ناقل های مختلف نشان می دهد که ویروس موزائیک ایرانی ذرت یک ویروس مشخص و جدا می باشد. ولی نزدیکترین ویروس به آن ویروس موزائیک ذرت می باشد.

 

 

Sequencing and molecular characterization of Iranian maize mosaic nucleorhabdovirus

 

A. Massah1, K. Izadpanah1, A. R. Afsharifar1, S. Winter2 and A. Ahoonmanesh3

1- Plant Virus Research Center, College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran 2- DSMZ Plant Virus Division, Braunschweig, Germany 3- Isfahan University of Technology

 

Random polymerase chain reaction (rPCR) followed by filling of gaps by the use of specific primers (designed from the rPCR data) was used to sequence and subsequently analyze the genome of   Iranian maize mosaic virus (IMMV). Complete nucleotide sequence of genes and intergenic regions and partial sequence of leader and trailer regions comprising 12381 nucleotides were determined. Based on these data IMMV had six open reading frames (ORF) on complementary viral RNA (vcRNA). All ORFs were estimated as a region from the first methionine to a stop codon between two junctions. The proposed IMMV genomic map is 3¢ l-N-P-3-M-G-L-t 5¢. N, P, 3, M, G and L are genes for proposed nucleocapsid, phosphoprotein, a protein of unknown function, matrix protein, glycoprotein and transcriptase. T and l are the trailer and the leader sequences, respectively.  Each ORF in IMMV is bordered by two intergenic regions. Part of all intergenic regions is highly conserved. The consensus sequence for conserved intergenic regions is 3¢AAUUCUUUUUGGGUUU/G 5¢. Pairwise and multiple alignments and phylogenetic tree analysis showed IMMV closer to MMV than to other plant rhabdoviruses. The results of this study, including sequence analysis in agreement with the results of previous works including absence of serological relationship between IMMV and maize mosaic virus (MMV), difference in host range, difference in size of proteins, difference in particles size and transmission by different vectors show that IMMV is a distinct virus in the genus Nucleorhabdovirus. However, the closest virus to IMMV appears to be MMV.

+   فرزاد سرداری ; ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ ; شنبه ٧ خرداد ،۱۳٩٠

اثبات ویروسی بودن بیماری گیاهان

برای اثبات ویروسی بودن بیماری گیاهان ابتدا باید ثابت شود که میکروارگانیسنهای دیگر در بروز آن نقش ندارند.

برای اینکار از روش های مختلف شناسایی استفاده می شود:

Symptomatology -

- خواص مرفولوژیکی میکروارگانیسم

- خواص فیزیکوشیمیایی

- تستهای serology : در این روش یک ویروس مشخص با آنتی ژن با هم ترکیب میشود و عصاره گیاه را در حضور آنتی سرم همان ویروس قرار می دهند.در صورت رنگی شدن آنتی ژن ویروس قابل شناسایی است.

در روش ELISA که از متداولترین روشهای سرولوژی است در جهت تشخیص ویروسها و باکتریهای گیاهی و حیوانی مورد استفاده قرار می گیرد.

ELISA  برای کشف هر جسمی که آنتی ژنیک است استفاده می شود.

در این روش بطور غیر مستقیم آنتی ژن بطور مستقیم با آنتی بادی متصل شده به آنزیم در تماس نخواهد بود و بین این دو آنتی بادی قرار می گیرد.

روش وسترن بلات تاییدی برای الیزاست.

آآزمایشات ته نشینی اغلب در کشف ویروسها , باکتریها , اسپیروپلاسماها بکار برده می شود ولی برای شناخت موارد شیمیایی کاربرد زیادی ندارد.

- در روش PCR   که برای کارهای مولکولی استفاده می شود ابتدا RNA  یا DNA ویروس و باکتری را استخراج کرده پس با استفاده از آنزیم پلیمراز  آنرا تکثیر می کنیم .در این روش با حجم کم نمونه می توان آزمایش را انجام داد.

+   فرزاد سرداری ; ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٧ خرداد ،۱۳٩٠

تشخیص ، پراکندگی و الگوی الکتروفورزی ویروس تریستزای مرکبات (CTV) در جنوب ایران

وجود ویروس تریستزای مرکبات (Citrus tristeza virus, CTV)، براساس علائم روشنی رگبرگ در لیموترش و ساقه آبله‌ای در نارنگیهای پیوند شده روی لیموترش ، مشاهدهء پیکره‌های رشته‌ای خمش‌پذیر با الکترون میکروسکپی عصارهء این گیاهان و آزمایش سرولوژیکی الیزا (DAS-ELISA) در استانهای فارس و بوشهر به اثبات رسید. ویروس از بافتهای درختان نارنگی محلی پیوند شده روی لیموترش که به طور طبیعی آلوده شده بودند، به وسیلهء دوبار رسوب دادن با پلی‌اتیلن گلیکول (PEG) و سپس یک بار سانتریفوژ کردن در ستون دارای شیب چگالی مخلوط سوکروز و سولفات سزیوم، خالص‌سازی شد. آمودهء خالص‌سازی شده دارای طیف جذبی مشابه طیف جذبی نوکلئوپروتئینها بود و مشاهدهء الکترون میکروسکپی این آموده وجود پیکره‌های رشته‌ای خمش‌پذیر را نشان داد. همچنین آزمایش الیزا وجود ویروس تریستزا را در این آموده اثبات کرد. با تزریق زیرجلدی ویروس خالص شده به خرگوش ، آنتی‌سرمی علیه آن تولید شد. آنتی‌سرم بدست آمده پس از جذب با عصارهء گیاه سالم در آزمایش نشت دوطرفه در آگار حاوی SDS فقط در مقابل نمونه‌های آلوده به CTV یک خط رسوب تشکیل داد. این آنتی‌سرم پس از جذب با آمودهء گیاه سالم و جداسازی گاماگلوبولین و تهیه آنتی‌بادی متصل به آنزیم در آزمایش DAS-ELISA مورد استفاده قرار گرفت که در این آزمایش ، استفاده از رقتهای 1/900 آنتی‌بادی و 1/300 آنتی‌بادی متصل به آنزیم مناسب تشخیص داده شد. الکتروفورز پروتئین آموده‌های خالص‌سازی شده در ژل‌پلی‌اکریل آمید دارای دودسیل سولفات سدیم (SDS-PAGE) در مورد تمام جدایه‌ها دو نوع پروتئین نشان داد. یکی از پروتئینها با وزن مولکولی 35500-36300 دالتون در عصارهء گیاه سالم نیز مشاهده می‌شد ولی پروتئینی با وزن مولکولی 22500-23000 دالتون فقط در عصارهء گیاهان آلوده وجود داشت . بررسی پوست تنه در قسمت پایه، پوست تنه در قسمت پیوندک ، پوست شاخه‌های دوساله، پوست شاخه‌های جدید، دمبرگ و آلبیدو میوهء 11 اصله نارنگی پیوند شده روی لیموترش با روش الیزا نشان داد که پوست تنه در قسمت پیوندک و پوست شاخه‌های دوساله بیشترین مقدار ویروس را دارا هستند. پراکندگی CTV در مناطق مهم مرکبات کاری استان‌های فارس و بوشهر، بر روی گونه‌ها و رقمهای مختلف مرکبات با استفاده از روش الیزا مورد بررسی قرار گرفت . از 646 درخت مورد آزمایش 242 درخت آلوده تشخیص داده شد. در میان مناطق مختلف جهرم، خفر، کازرون، فسارود و جنت‌شهر داراب از استان فارس و دالکی، رودفاریاب ، خائیز و جم از استان بوشهر و در میان ارقام مختلف پرتقال، لیموشیرین، لیموترش ، نارنگی محلی، آنشو، نارنگی خاری و نارنگی کلمانتین آلوده تشخیص داده شد. آزمایشهای انجام شده نشان داد پراکنش CTV در مناطق مختلف و روی رقمهای مختلف مرکبات جنوب ایران نسبتا وسیع است . وجود درختان لیموترش آلوده در نقاط دورافتاده نشان می‌دهد که CTV نه تنها احتمالا در سالهای اخیر همراه با رقمهای جدید مرکبات وارد منطقه شده، بلکه ممکن است از زمانهای خیلی دور نیز در منطقه وجود داشته است . همچنین آلودگی لیموترش امکان وجود ناقل ویروس در منطقهء جنوب کشور را مطرح می‌سازد. بنابراین آنچه که لازم است از این پس مورد مطالعه قرار گیرد علاوه بر پیگیری نقش ناقلین احتمالی، میزان خسارت ناشی از CTV در درختان مرکبات و نوع سویه‌هایی است که در منطقهء جنوب وجود دارد.

+   فرزاد سرداری ; ۱۱:۱۳ ‎ق.ظ ; شنبه ٧ خرداد ،۱۳٩٠

Eukaryota, Organisms with nucleated cells

Eukaryota

 

+   فرزاد سرداری ; ٢:٤۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳٩٠

Discussion of Phylogenetic Relationships

 

Two alternative views on the relationship of the major lineages (omitting viruses) are shown below

The "archaea tree":

The "eocyte tree":

٠

+   فرزاد سرداری ; ٢:۳٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳٩٠

قارچ شناسی

قارچ چیست؟

 

قارچ‌، میوه‌ای‌ از تیره‌ی‌ رویندگان‌ قارچی‌ است‌؛ مشابه‌ سیبی‌ بر یکی‌ درخت.‌ بیشتر قارچ‌ها، به‌دلیل‌ تشکیل‌ کولونی‌ به‌ جذب‌ مواد مغذی‌ از چوب‌، برگهای‌ فرو افتاده‌ و ترکیبات‌ موجود در خاک‌و غیره‌، قابل‌ مشاهده‌ نیستند. به‌ عنوان‌ یک‌ مجموعه‌، قارچ‌ها می‌توانند بر سطح‌ هر منبعی‌ که‌دارای‌ کربن باشد، به‌ شکل‌ لایه‌ای‌ رشد کنند. یک‌ گیاه‌ قارچی‌ از تارهای‌ شاخه‌ شاخه‌ ولوله‌ای‌ شکل‌ متعددی‌ تشکیل‌ شده‌ است‌ که‌ Hyphae نام‌ دارند. مجموعه‌ Hyphae ها رامیسیلیوم‌ می‌نامند. بسیاری‌ از گیاهان‌ قارچی‌، که‌ برخی‌ از قارچ‌ها را نیز شامل‌ می‌شود،Soprophyte (پوده‌زی‌) هستند و غذای‌ خود را با تشکیل‌ کولونی‌ بر ترکیبات‌ ارگانیک‌ مرده‌بدست‌ می‌آورند. اگر یک‌ میسیلیوم‌ پژمرده‌ شود، همچنان‌ انرژی‌ کافی‌ را برای‌ باز تولید خود داراخواهد بود. هنگامی‌ که‌ ترکیبات‌ دما، رطوبت‌ نسبی‌، میزان‌ دی‌اکسید کربن‌ و...همگی‌ مناسب‌باشند، گیاهان‌ قارچی‌ ساختار پیشرفته‌ای‌ را سازمان‌ می‌دهند که‌ همان‌ قارچ‌ آشناست‌. قارچ‌ها،میلیون‌ها هاگ‌ را می‌پراکنند که‌ عملی‌ مشابه‌ دانه‌ی‌ گیاهان‌ دارند. شماری‌ از این‌ قارچ‌های‌پوده‌زی‌، برای‌ قارچ‌های‌ قابل‌ خوردنی‌ که‌ به‌ عمل‌ می‌آورند، کشت‌ می‌شوند.

برخی‌ از این‌ قارچ‌ها انگل‌ هستند و بر گیاهان‌، جانوران‌ و یا سایر قارچ‌ها می‌زیند. برخی‌انگل‌ها، بیماری‌ زا و مضرند و برخی‌ نیز سودمند مشارکت‌ دو طرفه‌ی‌ قارچی‌ که‌ در ریشه‌ی‌ گیاهی‌زندگی‌ می‌کند (گیاهی‌ که‌ مواد قندی‌ قارچ‌ را تلقین‌ می‌کند) با آن‌ گیاه‌ (که‌ ترکیبات‌ معدنی‌ را ازقارچ‌ دریافت‌ می‌کند)، را Mycorrhiza می‌نامند. بسیاری‌ از قارچ‌ها، در رابطه‌ای‌ Mycorrhiza با درختان‌ به‌ سر می‌برند. و درست‌ به‌ همین‌ دلیل‌ است‌ که‌ جنگلها نسبت‌ به‌ جویندگان‌ قارچ‌ بسیارسخاوتمند از: برخی‌ از قارچ‌ها، مانند پودکینی‌، ماتسوتا که‌ و چانتلوز، جزو قارچ‌های‌ میکور میزان‌هستند و به‌ هیچ‌ وجه‌ قابل‌ کشت‌ نیستند. مگر آنکه‌ خود آن‌ درختان‌ نیز کشت‌ شوند. این‌ قارچ‌ها،گاهی‌ اوقات‌ در فروشگاهها یافت‌ می‌شوند؛ وانگهی‌ همگی‌ آنها از جنگل‌ جمع‌آوری‌ شده‌اند.

ادامه مطلب بیشتر توضیح داده

+   فرزاد سرداری ; ۱٢:٤٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳٩٠

← صفحه بعد
design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir